English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Gadget creado por www.Vivirsencillamente.com

martes, 18 de septiembre de 2012

Tougeki - Super Battle Opera 2005

STREET FIGHTER III 3RD STRIKE
Modalidad: 32 equipos de 2 jugadores (2on2) sin posibilidad de repetir personajes.

Equipos
3110 (Chun Li), Ihara (Twelve)
Aoi (Oro), Jaiko (Makoto)
Billy Kane (Yun), Mymoza (Ken) [Francia]
C-13 (Makoto), Nanaichi (Ken)
Daigo Umehara (Ken), Nuki (Chun Li)
dirty♪ (Oro), Aruka (Ibuki)
G Deka (Yun), Muro (Ken)
Georgia (Ken), Pistachio (Twelve)
Goemon@Yanushi (Yang), Deshiken@GOE (Ken)
Hayao (Hugo), Kuroda (Q)
Inoue (Oro), Suzu (Chun Li)
J (Makoto), Sugiyama (Necro)
Junin (Akuma), Uni (Necro)
Justin Wong (Chun Li), Ricky Ortiz (Ken) [Estados Unidos]
Kokujin (Dudley), KO (Yun)
Match (Akuma), Shibuya Broly (Chun Li)
Moto (Twelve), Dainama (Dudley)
Munakata (Dudley), Ocha (Yun)
Nomoto (Akuma), Ruu (Ryu)
Pino AB7 (Necro), Messatsu Yarou (Urien)
pyrolee (Yun), Frankie3s (Ryu) [Estados Unidos]
Raoh (Chun Li), Nitto (Yun)
Riarunetto Aidoru Horie Yosuke 25 Toshi (Hugo), Nichi Eda Kaicho (Dudley)
RX (Urien), Roshihikari (Yang)
Thanatos (Oro), Sei (Elena)
Tsuchie (Chun Li), Issei (Yun)
Tsumoon (Remy), RED (Ibuki)
Umezono (Chun Li), Matsuda (Yun)
Xiaoyi (Dudley), Zhou Long Liang (Ken) [China]
Yamazaki (Twelve), Zangoef (Alex)
YSB (Hugo), Pierre (Urien)
Yuki Otoko (Akuma), Hirai (Ken)
Resultados
Primera Ronda
pyrolee (Yun), Frankie3s (Ryu) VS Tsuchie (Chun Li), Issei (Yun)

Frankie3s (Ryu) O - X Tsuchie (Chun Li)
Frankie3s (Ryu) X – O Issei (Yun)
pyrolee (Yun) X – O Issei (Yun)


Georgia (Ken), Pistachio (Twelve) VS Yamazaki (Twelve), Zangoef (Alex)

Pistachio (Twelve) X – O Zangoef (Alex)
Georgia (Ken) X – O Zangoef (Alex)


Aoi (Oro), Jaiko (Makoto) VS Riarunetto Aidoru Horie Yosuke 25 Toshi (Hugo), Nichi Eda Kaicho (Dudley)

Aoi (Oro) X – O Riarunetto Aidoru Horie Yosuke 25 Toshi (Hugo)
Jaiko (Makoto) X – O Riarunetto Aidoru Horie Yosuke 25 Toshi (Hugo)


G Deka (Yun), Muro (Ken) VS Kokujin (Dudley), KO (Yun)

Muro (Ken) X – O Kokujin (Dudley)
G Deka (Yun) X – O Kokujin (Dudley)


Umezono (Chun Li), Matsuda (Yun) VS Pino AB7 (Necro), Messatsu Yarou (Urien)

Matsuda (Yun) X – O Pino AB7 (Necro)
Umezono (Chun Li) O - X Pino AB7 (Necro)
Umezono (Chun Li) O - X Messatsu Yarou (Urien)


RX (Urien), Roshihikari (Yang) VS Junin (Akuma), Uni (Necro)

RX (Urien) O - X Uni (Necro)
RX (Urien) O - X Junin (Akuma)


Hayao (Hugo), Kuroda (Q) VS Inoue (Oro), Suzu (Chun Li)

Kuroda (Q) X – O Inoue (Oro)
Hayao (Hugo) O - X Inoue (Oro)
Hayao (Hugo) O - X Suzu (Chun Li)


Justin Wong (Chun Li), Ricky Ortiz (Ken) VS dirty♪ (Oro), Aruka (Ibuki)

Ricky Ortiz (Ken) O - X Aruka (Ibuki)
Ricky Ortiz (Ken) X – O dirty♪ (Oro)
Justin Wong (Chun Li) O - X dirty♪ (Oro)


J (Makoto), Sugiyama (Necro) VS Billy Kane (Yun), Mymoza (Ken)

Sugiyama (Necro) O - X Mymoza (Ken)
Sugiyama (Necro) O - X Billy Kane (Yun)


Raoh (Chun Li), Nitto (Yun) VS Tsumoon (Remy), RED (Ibuki)

Nitto (Yun) O - X RED (Ibuki)
Nitto (Yun) O - X Tsumoon (Remy)


Goemon@Yanushi (Yang), Deshiken@GOE (Ken) VS C-13 (Makoto), Nanaichi (Ken)

Goemon@Yanushi (Yang) O - X C-13 (Makoto)
Goemon@Yanushi (Yang) O - X Nanaichi (Ken)


Nomoto (Akuma), Ruu (Ryu) VS Yuki Otoko (Akuma), Hirai (Ken)

Ruu (Ryu) X – O Yuki Otoko (Akuma)
Nomoto (Akuma) O - X Yuki Otoko (Akuma)
Nomoto (Akuma) X – O Hirai (Ken)


Thanatos (Oro), Sei (Elena) VS YSB (Hugo), Pierre (Urien)

Sei (Elena) X – O YSB (Hugo)
Thanatos (Oro) X – O YSB (Hugo)


Munakata (Dudley), Ocha (Yun) VS 3110 (Chun Li), Ihara (Twelve)

Ocha (Yun) X – O Ihara (Twelve)
Munakata (Dudley) O - X Ihara (Twelve)
Munakata (Dudley) X – O 3110 (Chun Li)


Moto (Twelve), Dainama (Dudley) VS Daigo Umehara (Ken), Nuki (Chun Li)

Moto (Twelve) X – O Nuki (Chun Li)
Dainama (Dudley) X – O Nuki (Chun Li)


Xiaoyi (Dudley), Zhou Long Liang (Ken) VS Match (Akuma), Shibuya Broly (Chun Li)

Xiaoyi (Dudley) X – O Shibuya Broly (Chun Li)
Zhou Long Liang (Ken) X – O Shibuya Broly (Chun Li)


Segunda Ronda
Yamazaki (Twelve), Zangoef (Alex) VS Tsuchie (Chun Li), Issei (Yun)

Yamazaki (Twelve) O - X Tsuchie (Chun Li)
Yamazaki (Twelve) X – O Issei (Yun)
Zangoef (Alex) X – O Issei (Yun)


Riarunetto Aidoru Horie Yosuke 25 Toshi (Hugo), Nichi Eda Kaicho (Dudley) VS Kokujin (Dudley), KO (Yun)

Riarunetto Aidoru Horie Yosuke 25 Toshi (Hugo) X – O Kokujin (Dudley)
Nichi Eda Kaicho (Dudley) O - X Kokujin (Dudley)
Nichi Eda Kaicho (Dudley) X – O KO (Yun)


Umezono (Chun Li), Matsuda (Yun) VS RX (Urien), Roshihikari (Yang)

Matsuda (Yun) O - X Roshihikari (Yang)
Matsuda (Yun) O - X RX (Urien)


Hayao (Hugo), Kuroda (Q) VS Justin Wong (Chun Li), Ricky Ortiz (Ken)

Kuroda (Q) O - X Ricky Ortiz (Ken)
Kuroda (Q) O - X Justin Wong (Chun Li)


Raoh (Chun Li), Nitto (Yun) VS J (Makoto), Sugiyama (Necro)

Nitto (Yun) O - X Sugiyama (Necro)
Nitto (Yun) O - X J (Makoto)


Goemon@Yanushi (Yang), Deshiken@GOE (Ken) VS Yuki Otoko (Akuma), Hirai (Ken)

Goemon@Yanushi (Yang) X – O Yuki Otoko (Akuma)
Deshiken@GOE (Ken) O - X Yuki Otoko (Akuma)
Deshiken@GOE (Ken) O - X Hirai (Ken)


YSB (Hugo), Pierre (Urien) VS 3110 (Chun Li), Ihara (Twelve)

Pierre (Urien) O - X 3110 (Chun Li)
Pierre (Urien) O - X Ihara (Twelve)


Daigo Umehara (Ken), Nuki (Chun Li) VS Match (Akuma), Shibuya Broly (Chun Li)

Daigo Umehara (Ken) X – O Shibuya Broly (Chun Li)
Nuki (Chun Li) O - X Shibuya Broly (Chun Li)
Nuki (Chun Li) O - X Match (Akuma)


Cuartos de Final
Tsuchie (Chun Li), Issei (Yun) VS Kokujin (Dudley), KO (Yun)

Tsuchie (Chun Li) X – O Kokujin (Dudley)
Issei (Yun) X – O Kokujin (Dudley)


Umezono (Chun Li), Matsuda (Yun) VS Hayao (Hugo), Kuroda (Q)

Matsuda (Yun) O - X Kuroda (Q)
Matsuda (Yun) X – O Hayao (Hugo)
Umezono (Chun Li) X – O Hayao (Hugo)


Goemon@Yanushi (Yang), Deshiken@GOE (Ken) VS Raoh (Chun Li), Nitto (Yun)

Deshiken@GOE (Ken) X – O Nitto (Yun)
Goemon@Yanushi (Yang) O - X Nitto (Yun)
Goemon@Yanushi (Yang) O - X Raoh (Chun Li)


YSB (Hugo), Pierre (Urien) VS Daigo Umehara (Ken), Nuki (Chun Li)

Pierre (Urien) X – O Nuki (Chun Li)
YSB (Hugo) X – O Nuki (Chun Li)


Semifinales
Kokujin (Dudley), KO (Yun) VS Hayao (Hugo), Kuroda (Q)

KO (Yun) O - X Kuroda (Q)
KO (Yun) X – O Hayao (Hugo)
Kokujin (Dudley) O - X Hayao (Hugo)


Goemon@Yanushi (Yang), Deshiken@GOE (Ken) VS Daigo Umehara (Ken), Nuki (Chun Li)

Goemon@Yanushi (Yang) X – O Nuki (Chun Li)
Deshiken@GOE (Ken) X – O Nuki (Chun Li)


Final
Daigo Umehara (Ken), Nuki (Chun Li) VS Kokujin (Dudley), KO (Yun)

Nuki (Chun Li) O - X Kokujin (Dudley)
Nuki (Chun Li) X – O KO (Yun)
Daigo Umehara (Ken) O - X KO (Yun)


Ranking de Personajes
9: Ken
8: Chun Li, Yun
5: Dudley
4: Oro, Akuma, Twelve
3: Urien, Hugo, Necro, Makoto
2: Ryu, Yang, Ibuki
1: Elena, Alex, Remy, Q
0: SeanCAPCOM FIGHTING JAM
Modalidad: Equipos de 2 jugadores (2on2). No importa si dos jugadores usan alineaciones similares.


Equipos
777 Tai (Karin, Jedah), Kaicho (Anakaris, Urien)
Akiba Kami (Ryu, Jedah), Masabo (Sakura, Karin)
Asenka (Mukuro, Karin), CCL (Jedah, Ryu) [Francia]
Ashura (Jedah, Demitri), Kyabetsu (Urien, Karin)
Cruz (Jedah, Karin), Beah (Anakaris, Urien)
Daidouraku (Karin, Yun), Pierce no Mabo (Jedah, Leo)
Daigo Umehara (Urien, Guile), Dan (Ryu, Karin)
Densetsu no Otaku (Jedah, Kenji), D44 (Karin, Anakaris)
DRN - Darun (Felicia, Nool), DNP - Danpy (Jedah, Yun)
Ekitai (Jedah, Ingrid), Kayaman@Tokido no Senpai (Zangief, Hauzer)
HERO!FC (Hauzer, Karin), a gOFC (Kenji, Leo)
Imai (Jedah, M. Bison), Kamei (Kenji, Karin)
Justin Wong (Urien, Rose), Ricky Ortiz (Karin, Jedah) [Estados Unidos]
Kasai Jedah (Jedah, Karin), Rui (Anakaris, Leo)
Mago (Anakaris, Karin), Tokido (Jedah, Urien)
Nakanishi (Guile, Demitri), Haitani (Karin, Leo)
Naori (Demitri, Zangief), Nitto (Urien, Karin)
Puraten (Rose, Demitri), Sekai no Ota (Leo, Jedah)
Remi Oh (Urien, Yun), Komemaru (Kenji, Karin)
Shiro (Jedah, Yun), Iyo (Anakaris, Chun Li)
Shiro Athena  (Karin, Urien), EBI (Rose, Felicia)
Takachiho TTM (Guy, Ryu), Yazu (Jedah, Guile)
Tinka (Jedah, Urien), Shiina (Anakaris, Guy)
Togawa (Ryu, Guile), OJI (Yun, Urien)
Toki no Tobira (Leo, Hauzer), Chikyuu (Anakaris, Nool)
TOMA (Guile, Rose), Magical (Jedah, Karin)
Umeso (Hauzer, Urien), Tabatake (Ryu, Karin)
Umezono (Rose, Leo), Teruchika (Felicia, Anakaris)
WataR (Jedah, Karin), Doku Antenna (Leo, Urien)
Y.F (Demitri, Karin), Ayanami Lilith (Jedah, Anakaris)
Yoshida (Jedah, Leo)
Zero Shima (Kenji, Guile), Miyoshi (Jedah, Anakaris)


Resultados
Primera Ronda
Asenka (Mukuro, Karin), CCL (Jedah, Ryu) VS 777 Tai (Karin, Jedah), Kaicho (Anakaris, Urien)


Asenka (Mukuro, Karin) - 777 Tai (Karin, Jedah)
Mukuro X – O Karin
Karin X – O Karin


CCL (Jedah, Ryu) - 777 Tai (Karin, Jedah)
Jedah X – O Karin
Ryu X – O Karin


 
Mago (Anakaris, Karin), Tokido (Jedah, Urien) VS Puraten (Rose, Demitri), Sekai no Ota (Leo, Jedah)


Tokido (Jedah, Urien) - Puraten (Rose, Demitri)
Jedah X – O Demitri
Jedah X – O Demitri


Tokido (Jedah, Urien) - Puraten (Rose, Demitri), Sekai no Ota (Leo, Jedah)

Jedah X – O Leo
Jedah X – O LeoAkiba Kami (Ryu, Jedah), Masabo (Sakura, Karin) VS Yoshida (Jedah, Leo)


Masabo (Sakura, Karin) - Yoshida (Jedah, Leo)

Karin O – X Jedah
Karin  X – O Jedah
Karin  X – O Jedah


Akiba Kami (Ryu, Jedah) - Yoshida (Jedah, Leo)

Ryu X – O Jedah
Ryu O – X Jedah
Ryu O – X JedahNakanishi (Guile, Demitri), Haitani (Karin, Leo) VS Ashura (Jedah, Demitri), Kyabetsu (Urien, Karin)


Haitani (Karin, Leo) - Ashura (Jedah, Demitri)
Leo O – X Jedah
Leo O – X Jedah


Haitani (Karin, Leo) - Kyabetsu (Urien, Karin)
Leo O – X Karin
Leo O – X KarinHERO!FC (Hauzer, Karin), a gOFC (Kenji, Leo) VS Naori (Demitri, Zangief), Nitto (Urien, Karin)

a gOFC (Kenji, Leo) - Naori (Demitri, Zangief)
Kenji X – O Demitri
Kenji X – O Demitri


HERO!FC (Hauzer, Karin) - Naori (Demitri, Zangief)

Hauzer X – O Demitri
Hauzer X – O DemitriWataR (Jedah, Karin), Doku Antenna (Leo, Urien) VS Shiro (Jedah, Yun), Iyo (Anakaris, Chun Li)


Doku Antenna (Leo, Urien) - Iyo (Anakaris, Chun Li)

Leo X – O Anakaris
Leo X – O Anakaris


WataR (Jedah, Karin) - Iyo (Anakaris, Chun Li)

Jedah X – O Anakaris
Jedah X – O AnakarisKasai Jedah (Jedah, Karin), Rui (Anakaris, Leo) VS Remi Oh (Urien, Yun), Komemaru (Kenji, Karin)


Kasai Jedah (Jedah, Karin) - Remi Oh (Urien, Yun)

Jedah O – X Urien
Jedah X – O Urien
Jedah X – O Urien


Rui (Anakaris, Leo) - Remi Oh (Urien, Yun)

Anakaris O – X Urien
Anakaris O – X Urien


Rui (Anakaris, Leo) - Komemaru (Kenji, Karin)

Anakaris X – O Kenji
Anakaris O – X Kenji
Anakaris X – O KenjiUmezono (Rose, Leo), Teruchika (Felicia, Anakaris) VS Togawa (Ryu, Guile), OJI (Yun, Urien)


Umezono (Rose, Leo) - Togawa (Ryu, Guile)

Rose O – X Ryu
Rose O – X Ryu


Umezono (Rose, Leo) - OJI (Yun, Urien)

Rose X – O Yun
Rose X – O Yun


Teruchika (Felicia, Anakaris) - OJI (Yun, Urien)

Felicia X – O Urien
Felicia X – O UrienJustin Wong (Urien, Rose), Ricky Ortiz (Karin, Jedah) VS Y.F (Demitri, Karin), Ayanami Lilith (Jedah, Anakaris)


Justin Wong (Urien, Rose) - Y.F (Demitri, Karin)

Urien X – O Karin
Rose X – O Karin


Ricky Ortiz (Karin, Jedah) - Y.F (Demitri, Karin)

Karin O – X Demitri
Karin O – X Demitri


Ricky Ortiz (Karin, Jedah) - Ayanami Lilith (Jedah, Anakaris)

Karin X – O Jedah
Karin X – O JedahUmeso (Hauzer, Urien), Tabatake (Ryu, Karin) VS Takachiho TTM (Guy, Ryu), Yazu (Jedah, Guile)


Tabatake (Ryu, Karin) - Takachiho TTM (Guy, Ryu)

Karin O – X Guy
Karin O – X Guy


Tabatake (Ryu, Karin) - Yazu (Jedah, Guile)

Karin O – X Guile
Karin O – X Jedah


Cruz (Jedah, Karin), Beah (Anakaris, Urien) VS Daidouraku (Karin, Yun), Pierce no Mabo (Jedah, Leo)


Cruz (Jedah, Karin) - Daidouraku (Karin, Yun)

Karin O – X Karin
Karin X – O Karin
Karin – Karin (Draw Game)

Combate decisivo
Karin O – X Karin
Karin O – X Karin

Cruz (Jedah, Karin) - Pierce no Mabo (Jedah, Leo)

Jedah O – X Leo
Jedah O – X JedahZero Shima (Kenji, Guile), Miyoshi (Jedah, Anakaris) VS Imai (Jedah, M. Bison), Kamei (Kenji, Karin)


Miyoshi (Jedah, Anakaris) - Kamei (Kenji, Karin)

Jedah O – X Karin
Jedah O – X Karin


Miyoshi (Jedah, Anakaris) - Imai (Jedah, M. Bison)

Jedah X – O Jedah
Jedah O – X Jedah
Jedah O – X JedahTOMA (Guile, Rose), Magical (Jedah, Karin) VS Daigo Umehara (Urien, Guile), Dan (Ryu, Karin)


TOMA (Guile, Rose) - Dan (Ryu, Karin)

Rose X – O Ryu
Rose X – O Ryu


Magical (Jedah, Karin) - Dan (Ryu, Karin)

Jedah O – X Ryu
Jedah X – O Ryu
Jedah X – O RyuShiro Athena  (Karin, Urien), EBI (Rose, Felicia) VS Densetsu no Otaku (Jedah, Kenji), D44 (Karin, Anakaris)


Shiro Athena  (Karin, Urien) - Densetsu no Otaku (Jedah, Kenji)

Karin X – O Kenji
Karin X – O Kenji


EBI (Rose, Felicia) - Densetsu no Otaku (Jedah, Kenji)

Felicia X – O Kenji
Felicia X – O KenjiEkitai (Jedah, Ingrid), Kayaman@Tokido no Senpai (Zangief, Hauzer) VS Tinka (Jedah, Urien), Shiina (Anakaris, Guy)


Kayaman@Tokido no Senpai (Zangief, Hauzer) - Tinka (Jedah, Urien)

Zangief X – O Jedah
Hauzer X – O Jedah


Ekitai (Jedah, Ingrid) - Tinka (Jedah, Urien)

Jedah O – X Jedah
Jedah X – O Jedah
Jedah X – O JedahDRN - Darun (Felicia, Nool), DNP - Danpy (Jedah, Yun) VS Toki no Tobira (Leo, Hauzer), Chikyuu (Anakaris, Nool)


DRN - Darun (Felicia, Nool) - Chikyuu (Anakaris, Nool)

Felicia X – O Anakaris
Felicia X – O Anakaris


DNP - Danpy (Jedah, Yun) - Chikyuu (Anakaris, Nool)

Jedah X – O Anakaris
Jedah O – X Anakaris
Jedah X – O Anakaris


Segunda Ronda
777 Tai (Karin, Jedah), Kaicho (Anakaris, Urien) VS Mago (Anakaris, Karin), Tokido (Jedah, Urien)


Kaicho (Anakaris, Urien) - Mago (Anakaris, Karin)

Anakaris X – O Karin
Anakaris X – O Karin


777 Tai (Karin, Jedah) - Mago (Anakaris, Karin)

Karin X – O Karin
Karin X – O KarinAkiba Kami (Ryu, Jedah), Masabo (Sakura, Karin) VS Nakanishi (Guile, Demitri), Haitani (Karin, Leo)


Akiba Kami (Ryu, Jedah) - Nakanishi (Guile, Demitri)

Ryu O – X Guile
Ryu X – O Demitri
Ryu O – X Demitri


Akiba Kami (Ryu, Jedah) - Haitani (Karin, Leo)

Ryu O – X Leo
Ryu O – X LeoNaori (Demitri, Zangief), Nitto (Urien, Karin) VS Shiro (Jedah, Yun), Iyo (Anakaris, Chun Li)


Nitto (Urien, Karin) - Shiro (Jedah, Yun)

Urien X – O Jedah
Urien X – O Jedah


Naori (Demitri, Zangief) - Shiro (Jedah, Yun)

Demitri X – O Jedah
Demitri X – O JedahRemi Oh (Urien, Yun), Komemaru (Kenji, Karin) VS Togawa (Ryu, Guile), OJI (Yun, Urien)


Remi Oh (Urien, Yun) - Togawa (Ryu, Guile)

Yun O – X Guile
Urien O – X Ryu


Remi Oh (Urien, Yun) - OJI (Yun, Urien)

Urien X – O Urien
Yun O – X Yun
Yun O – X Urien


Y.F (Demitri, Karin), Ayanami Lilith (Jedah, Anakaris) VS Umeso (Hauzer, Urien), Tabatake (Ryu, Karin)


Ayanami Lilith (Jedah, Anakaris) - Tabatake (Ryu, Karin)

Anakaris O – X Karin
Anakaris O – X Karin


Ayanami Lilith (Jedah, Anakaris) - Umeso (Hauzer, Urien)

Jedah O – X Hauzer
Jedah O – X HauzerCruz (Jedah, Karin), Beah (Anakaris, Urien) VS Zero Shima (Kenji, Guile), Miyoshi (Jedah, Anakaris)


Cruz (Jedah, Karin) - Zero Shima (Kenji, Guile)

Jedah X – O Kenji
Jedah O – X Kenji
Jedah O – X Kenji


Cruz (Jedah, Karin) - Miyoshi (Jedah, Anakaris)

Jedah O – X Jedah
Jedah O – X JedahDaigo Umehara (Urien, Guile), Dan (Ryu, Karin) VS Densetsu no Otaku (Jedah, Kenji), D44 (Karin, Anakaris)


Dan (Ryu, Karin) - D44 (Karin, Anakaris)

Ryu O – X Anakaris
Ryu O – X Anakaris


Dan (Ryu, Karin) - Densetsu no Otaku (Jedah, Kenji)

Ryu O – X Kenji
Ryu X – O Kenji
Ryu X – O Kenji


Daigo Umehara (Urien, Guile) - Densetsu no Otaku (Jedah, Kenji)

Urien O – X Kenji
Urien X – O Kenji
Urien O – X KenjiTinka (Jedah, Urien), Shiina (Anakaris, Guy) VS Toki no Tobira (Leo, Hauzer), Chikyuu (Anakaris, Nool)


Shiina (Anakaris, Guy) - Toki no Tobira (Leo, Hauzer)

Guy O – X Hauzer
Guy O – X Leo


Shiina (Anakaris, Guy) - Chikyuu (Anakaris, Nool)

Guy X – O Anakaris
Guy O – X Anakaris
Guy X – O Anakaris


Tinka (Jedah, Urien) - Chikyuu (Anakaris, Nool)

Jedah X – O Anakaris
Jedah X – O AnakarisCuartos de Final
Mago (Anakaris, Karin), Tokido (Jedah, Urien) VS Akiba Kami (Ryu, Jedah), Masabo (Sakura, Karin)


Mago (Anakaris, Karin) - Masabo (Sakura, Karin)

Karin O – X Sakura
Anakaris O – X Sakura


Mago (Anakaris, Karin) - Akiba Kami (Ryu, Jedah)

Anakaris O – X Ryu
Anakaris O – X RyuShiro (Jedah, Yun), Iyo (Anakaris, Chun Li) VS Remi Oh (Urien, Yun), Komemaru (Kenji, Karin)


Iyo (Anakaris, Chun Li) - Komemaru (Kenji, Karin)

Anakaris O – X Kenji
Anakaris O – X Kenji


Iyo (Anakaris, Chun Li) - Remi Oh (Urien, Yun)

Anakaris O – X Urien
Anakaris O – X UrienY.F (Demitri, Karin), Ayanami Lilith (Jedah, Anakaris) VS Cruz (Jedah, Karin), Beah (Anakaris, Urien)


Y.F (Demitri, Karin) - Cruz (Jedah, Karin)
 
Demitri O – X Karin
Demitri X – O Karin
Demitri X – O Karin


Ayanami Lilith (Jedah, Anakaris) - Cruz (Jedah, Karin)

Jedah O – X Jedah
Jedah O – X Jedah


Ayanami Lilith (Jedah, Anakaris) - Beah (Anakaris, Urien)

Jedah O – X Urien
Jedah O – X Urien


Daigo Umehara (Urien, Guile), Dan (Ryu, Karin) VS Toki no Tobira (Leo, Hauzer), Chikyuu (Anakaris, Nool)


Dan (Ryu, Karin) - Toki no Tobira (Leo, Hauzer)

Ryu X – O Hauzer
Ryu X – O Hauzer


Daigo Umehara (Urien, Guile) - Toki no Tobira (Leo, Hauzer)

Urien O – X Leo
Urien X – O Leo
Urien O – X Leo


Daigo Umehara (Urien, Guile) - Chikyuu (Anakaris, Nool)

Urien O – X Anakaris
Urien X – O Anakaris
Urien O – X AnakarisSemifinales
Mago (Anakaris, Karin), Tokido (Jedah, Urien) VS Shiro (Jedah, Yun), Iyo (Anakaris, Chun Li)


Tokido (Jedah, Urien) - Iyo (Anakaris, Chun Li)

Jedah O – X Anakaris
Jedah O – X Anakaris


Tokido (Jedah, Urien) - Shiro (Jedah, Yun)

Jedah O – X Jedah
Jedah X – O Jedah
Jedah O – X JedahY.F (Demitri, Karin), Ayanami Lilith (Jedah, Anakaris) VS Daigo Umehara (Urien, Guile), Dan (Ryu, Karin)


Y.F (Demitri, Karin) - Dan (Ryu, Karin)

Demitri X – O Ryu
Demitri X – O Ryu


Ayanami Lilith (Jedah, Anakaris) - Dan (Ryu, Karin)


Anakaris O – X Ryu
Anakaris X – O Ryu
Jedah O – X Ryu


Ayanami Lilith (Jedah, Anakaris) - Daigo Umehara (Urien, Guile)

Jedah X – O Urien
Jedah X – O UrienFinal
Mago (Anakaris, Karin), Tokido (Jedah, Urien) VS Daigo Umehara (Urien, Guile), Dan (Ryu, Karin)


Mago (Anakaris, Karin) - Dan (Ryu, Karin)

Anakaris O – X Ryu
Anakaris O – X Ryu


Mago (Anakaris, Karin) - Daigo Umehara (Urien, Guile)

Karin O – X Urien
Karin X – O Urien
Karin O – X UrienRanking de Personajes
22: Jedah
21: Karin
13: Urien
11: Anakaris
9: Leo
6: Ryu, Guile
5: Rose, Yun, Demitri, Kenji
4: Hauzer
3: Felicia
2: Guy, Zangief, Nool
1: Sakura, M. Bison, Chun Li, Ingrid
0: AlexNo hay comentarios:

Publicar un comentario